ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

การรับบริการขยะ

banner_saraban

ศูนย์ดำรงธรมม

แจ้งการทุจริต

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
581
เดือนที่แล้ว
1,541
ปีนี้
10,036
ปีที่แล้ว
23,517
ทั้งหมด
163,801
ไอพี ของคุณ
44.192.65.228


1
พบข้อสงสัย สามารถติดต่อ..ที่ทำการ อบต.สบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

หากพบข้อสงสัยในงานราชการหรือการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

ตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถสอบถาม ได้ที่

เบอร์โทร 086-420-3270

กด 101 สำนักปลัด, กด 102 ห้องคลัง ,

กด 103 ห้องโยธา , กด 104 ห้องกองการศึกษา

ตามวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

 

หรือ นายเอกชัย คำอั้น ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

เบอร์โทร 090-893-3112   (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 

 

15 มิถุนายน 2565

ประกาศแก้ไขเพ่ิ่มเติมระเบียบการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
14 มิถุนายน 2565

รายละเอียด ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
14 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 95 แรงม้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 95 แรงม้า

09 มิถุนายน 2565

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้ออกระเบียบการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้การแข่งขันฟตุซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ 2565  ในระหว่างวันที่  6 - 7  กรกฎาคม  2565  ณ  สนามกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ  2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์

06 มิถุนายน 2565

อบต.สบโขงเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล โครงการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

โครงการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ  2565

ระหว่างวันที่  6 – 7  กรกฎาคม  2565

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  หมู่  2  ตำบลแม่หลอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

******************************************

 

รายละเอียดการประชาสัมพันธ์  ดังนี้

 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง จะดำเนินการจัดโครงการแข่งขันฟุตซอลสบโขงคัพ  ประจำปีงบประมาณ  2565  ระหว่างวันที่  6 – 7  กรกฎาคม  2565  สถานดำเนินการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  หมู่  2  ตำบลแม่หลอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาฟุตซอล  เป็นการเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งกายและใจ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ห่างไกลยาเสพติดและเกิดความสามัคคี
 3. รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง  วันที่  16  มิถุนายน  2565
 4. สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการฯ ได้ที่ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  โทรศัพท์ 086-420-3270 ต่อ 102  และ  052-081-890-1 ต่อ 102
 5. ค่าสมัครทีมละ 500  บาท  (ไม่มีการคืนเงิน)
 6. ค่าประกันทีม ทีมละ 500 บาท (จะคืนเงินประกันต่อเมื่อมีการนำทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา)
 7. รับสมัครเพียง 12  ทีม  ส่งรายชื่อไม่เกินทีมละ  12  คน
 8. นักกีฬาทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK  ก่อนการแข่งขันไม่เกิน  72  ชั่วโมง
01 มิถุนายน 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบป,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
05 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

          องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ตผ 0058.1 ชม/511 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565

19 เมษายน 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง นำโดยนายเอกชัย  คำอั้น ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง นำพนักงาน พนักงานจ้างทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทุกวันอังคาร เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐ

18 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
04 เมษายน 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายก อบต.สบโขงและผู้บริหารได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับผู้นำและตัวแทนของหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพและส่งเสริมการเล่นกีฬา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพตนเอง

16 มีนาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  

รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565    

คุณสมบัติผู้สมัคร

เด็กนักเรียนต้องมีอายุ  2  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม 2565

(เด็กเกิดระหว่างวันที่  17  พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่  16  พฤษภาคม 2563)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สบโขง ที่กรอกรายละเอียดข้อมูลสมบูรณ์ 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ฉบับ

***ต้องนำตัวเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัครด้วย***

 

สนใจสมัครได้ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงทุกแห่ง  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  : โทรศัพท์  08-6420-3270

15 มีนาคม 2565

แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

วันอังคารที่ 15 มีนาคม นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงนำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เพื่อให้ข้าราชการการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นถึงการให้ความสำคัญการพัฒนาวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส

15 มีนาคม 2565

การออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ อบต.สบโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 11 มีนาคม 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้ดำเนินการออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ อบต.สบโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดยนายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายก อบต.สบโขง พร้อมพนักงานส่วนตำบล ออกบริการเคลื่อนที่ จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แถลงผลงานในรอบปี 2564 ออกให้บริการนอกสถานที่ เก็บภาษี รับลงทะเบียน สำรวจเด็กที่อายุ 7 ปีที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สำรวจพื้นที่และเส้นทางคมนาคมที่ต้องรับการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม

15 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
03 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (135 รายการ)