ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
1,644
ปีนี้
7,680
ปีที่แล้ว
52,377
ทั้งหมด
121,910
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196
บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้จัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 60 ราย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖2 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ  วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563


 
29 พฤษภาคม 2563