ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
112
เดือนที่แล้ว
1,528
ปีนี้
3,289
ปีที่แล้ว
16,018
ทั้งหมด
133,537
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229
โครงการขยายผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  อนุมัติโครงการ  “โครงการขยายผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด  ระบบ  NISPA    ประจำปีงบประมาณ  2564” ดำเนินการระหว่างวันที่  21  -  22   มกราคม  2564  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  บ้านแม่หลองหลวง  หมู่  3  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดำเนินการขยายผลโครงการดังกล่าวโดยวิทยากรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามโครงการฯ  หรือเรียกว่า  ครู ก  ถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการให้กับครู  ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ  ได้มีโอกาสพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพตนเองตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

21 มกราคม 2564

นายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ได้นำผ้าห่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ตำบลสบโขง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงอากาศหนาว  ณ  หมู่ที่  11  หย่อมบ้านมอคี  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  สำหรับมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสภาพอากาศหนาว และมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟัน ให้พ้นวิกฤติภัยครั้งนี้ ไปได้ด้วยดี

19 มกราคม 2564

นายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ลงพื้นที่เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนแบบ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่หมู่ที่  11  หย่อมบ้านมอคี  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนแบบถึงที่ลุยถึงถิ่น   เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือน  ให้ขวัญกำลังใจ   รวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  เป็นการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

19 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การกำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ประชาสัมพันธ์การกำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลสบโขง ภาษากลาง

15 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การกำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ประชาสัมพันธ์การกำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลสบโขง ภาษากะเหรี่ยง

15 มกราคม 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้มอบนโยบาย แนวคิด วิถีการดำเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

23  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้มอบนโยบาย  แนวคิด  วิถีการดำเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  เนื่องในวาระโอกาสการประชุมสามัญประจำปี  2563  สภาเด็กและเยาวชนตำบลสบโขง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  การประชุมสามัญประจำปี  2563  ครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กแทนตำแหน่งที่ว่างและมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสบโขง

23 กันยายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

23  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ครั้งที่ 4/2563  ณ ห้องประชุมแม่หลองหลวง  อบต.สบโขง  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และรายงานการเงินของกองทุนตลอดถึงร่วมวางแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ  2564

23 กันยายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้ส่งบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ ครู ศพด. และ ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

18  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้ส่งบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ  ครู ศพด. และ ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมอบรม โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี  ประจำปีงบประมาณ  2563” ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ  PSDM  ในการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี  ในอำเภออมก๋อย  ให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและส่งเสริมพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย  โรงพยาบาลอมก๋อย

18 กันยายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้เป็นประธานเปิดการประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

17  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้เป็นประธานเปิดการประชุมกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงและมอบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  งานด้านศาสนาและงานด้านวัฒนธรรมแก่พนักงานส่วนตำบล,  ครู ศพด., และผู้ดูแลเด็ก  ณ ห้องปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

17 กันยายน 2563

นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาว,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

19 สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบโขง  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะชีวิต  เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุ  อบายมุขต่างๆ  ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  ด้วยการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำ  คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ  มีความรู้ความเข้าใจ  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  ระยะดำเนินการวันที่  19 – 20 สิ่งหาคม  2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนตำบลสบโขง  จำนวน  50  คน  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงจาก รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง  หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หลอง  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยและชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่  2 บ้านแม่หลองน้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

20 สิงหาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12 สิงหาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ทั้ง  5  ศูนย์ฯ  ในสังกัด  อบต.สบโขง  ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้นำดอกไม้และการ์ดระบายสีเกี่ยวกับแม่มามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  ตลอดถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง  5  ศูนย์ฯ

12 สิงหาคม 2563

อบต.สบโขง ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (C,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

6 - 7  สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงอนุมัติให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.สบโขง  ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ประจำปีงบประมาณ 2563  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดทั้ง  5  ศูนย์ฯ  เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ฝึกทักษะการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับผู้ปกครองและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

07 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

5  สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสบโขง  จำนวน  60  คน  วัตถุประสงค์เพื่ออบรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพ  ให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเองและส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและมีประสบการณ์ตรงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง  หมู่  3  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

05 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

อบต.สบโขง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

03 สิงหาคม 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
01 กรกฎาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)