ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,376
เดือนที่แล้ว
1,785
ปีนี้
14,149
ปีที่แล้ว
52,377
ทั้งหมด
128,379
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้มอบนโยบาย  แนวคิด  วิถีการดำเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

23  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้มอบนโยบาย  แนวคิด  วิถีการดำเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  เนื่องในวาระโอกาสการประชุมสามัญประจำปี  2563  สภาเด็กและเยาวชนตำบลสบโขง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  การประชุมสามัญประจำปี  2563  ครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กแทนตำแหน่งที่ว่างและมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสบโขง

23 กันยายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

23  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ครั้งที่ 4/2563  ณ ห้องประชุมแม่หลองหลวง  อบต.สบโขง  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และรายงานการเงินของกองทุนตลอดถึงร่วมวางแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ  2564

23 กันยายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้ส่งบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ  ครู ศพด. และ ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

18  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้ส่งบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ  ครู ศพด. และ ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมอบรม โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี  ประจำปีงบประมาณ  2563” ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ  PSDM  ในการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี  ในอำเภออมก๋อย  ให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและส่งเสริมพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย  โรงพยาบาลอมก๋อย

18 กันยายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้เป็นประธานเปิดการประชุมกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

17  กันยายน  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงได้เป็นประธานเปิดการประชุมกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงและมอบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  งานด้านศาสนาและงานด้านวัฒนธรรมแก่พนักงานส่วนตำบล,  ครู ศพด., และผู้ดูแลเด็ก  ณ ห้องปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

17 กันยายน 2563

นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาว,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

19 สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบโขง  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะชีวิต  เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุ  อบายมุขต่างๆ  ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  ด้วยการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำ  คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ  มีความรู้ความเข้าใจ  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  ระยะดำเนินการวันที่  19 – 20 สิ่งหาคม  2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนตำบลสบโขง  จำนวน  50  คน  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงจาก รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง  หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หลอง  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยและชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่  2 บ้านแม่หลองน้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

20 สิงหาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12 สิงหาคม  2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ทั้ง  5  ศูนย์ฯ  ในสังกัด  อบต.สบโขง  ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้นำดอกไม้และการ์ดระบายสีเกี่ยวกับแม่มามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  ตลอดถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง  5  ศูนย์ฯ

12 สิงหาคม 2563

อบต.สบโขง  ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (C,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

6 - 7  สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงอนุมัติให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.สบโขง  ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ประจำปีงบประมาณ 2563  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดทั้ง  5  ศูนย์ฯ  เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ฝึกทักษะการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับผู้ปกครองและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

07 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

5  สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสบโขง  จำนวน  60  คน  วัตถุประสงค์เพื่ออบรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพ  ให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเองและส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและมีประสบการณ์ตรงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง  หมู่  3  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

05 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

อบต.สบโขง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

03 สิงหาคม 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
01 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด อบต.สบโขง ขอประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะ

18 มิถุนายน 2563

จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
18 มิถุนายน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อบนี้

10 มิถุนายน 2563

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

04 มิถุนายน 2563

บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้จัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 60 ราย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖2 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ  วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

29 พฤษภาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)