ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
1,644
ปีนี้
7,680
ปีที่แล้ว
52,377
ทั้งหมด
121,910
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196
โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

5  สิงหาคม  2563  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสบโขง  จำนวน  60  คน  วัตถุประสงค์เพื่ออบรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพ  ให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเองและส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและมีประสบการณ์ตรงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง  หมู่  3  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

05 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

อบต.สบโขง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

03 สิงหาคม 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
01 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด อบต.สบโขง ขอประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะ

18 มิถุนายน 2563

จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
18 มิถุนายน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อบนี้

10 มิถุนายน 2563

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

04 มิถุนายน 2563

บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้จัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 60 ราย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖2 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ  วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

29 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  สังกัด สำนักงานปลัด  จำนวน  1  อัตรา

ผู้ที่ประสงค์ขอโอน (ย้าย) สามารถติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  116 หมู่ที่ 2 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086 420 3270 ต่อ 102  รายละเอียดตามประกาศที่แบบมาพร้อมนี้ 

28 พฤษภาคม 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
28 พฤษภาคม 2563

อำเภออมก๋อยรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ประกาศอำเภออมก๋อย เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

19 พฤษภาคม 2563

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
12 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สตง.,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
24 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ประจำป,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

    - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

    - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป

    - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

23 มีนาคม 2563

ประกาศ อบต.สบโขง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

อบต.สบโขง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

รับสมัคร 12 - 18  มีนาคม  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 มีนาคม 2563

สอบวันที่ 26 มีนาคม 2563

ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มีนาคม 2563

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

04 มีนาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)