ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,373
เดือนที่แล้ว
1,649
ปีนี้
3,022
ปีที่แล้ว
16,018
ทั้งหมด
133,270
ไอพี ของคุณ
3.239.192.241


ลำดับรายการวันที่
1แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนัก12 ก.ค. 2563
2ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ประเภททั่วไปและวิชาการให้12 ก.ค. 2563
3ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การจ่ายเงินพิเศษกรณ๊ข้าราชการและพนักงานส่วนท้12 ก.ค. 2563
4ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ12 ก.ค. 2563
5ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเล12 ก.ค. 2563
6ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรค่าจ้างและการให้ลู12 ก.ค. 2563
7ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ12 ก.ค. 2563
8ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเตรียมความพร้อมฯ12 ก.ค. 2563
9ประกาศ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ12 ก.ค. 2563
10ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนครูฯ12 ก.ค. 2563
11ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ12 ก.ค. 2563
12ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั12 ก.ค. 2563
13ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักง12 ก.ค. 2563
14ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน12 ก.ค. 2563
15พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254212 ก.ค. 2563
161.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.256016 มิ.ย. 2563
172.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-(ฉบับที่-7)-พ.ศ.-256216 มิ.ย. 2563
183. ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548-และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.216 มิ.ย. 2563
194. จัดทำแผน อปท. (ฉบับที่-2)-พ.ศ.-255916 มิ.ย. 2563
205.จัดทำแผนพัฒนา อปท (ฉบับที่-3)-พ.ศ.256116 มิ.ย. 2563

123  >> >|