ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ติดต่อสอบถาม 086-420-3270 , 052-081-890, 052-081891

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ลิงค์ไปศาลปกครอง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
361
เดือนที่แล้ว
1,644
ปีนี้
7,731
ปีที่แล้ว
52,377
ทั้งหมด
121,961
ไอพี ของคุณ
3.80.160.29
ครู ศพด. ร่วมประชุมกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.สบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
26 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใจบุญมอบสิ่งของให้เด็กและผู้ปกครอง ศพด.บ้านแม่หลองหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
26 มกราคม 2563

ป้องกันโรคมือเท้าปากและส่งเสริมสุขภาพ   สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กเล็กที่เรียนอยู่ในศูนย์ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

12  พฤศจิกายน  2562  นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมอบหมายให้งานกองการศึกษาฯ  งานสาธารณสุขฯ  ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวงลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  บ้านแม่หลองหลวง  หมู่  3  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน  อุปกรณ์การเรียนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กเล็กด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากและส่งเสริมสุขภาพ   สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กเล็กที่เรียนอยู่ในศูนย์ฯ

12 พฤศจิกายน 2562

ส่งเสริมประสบการณ์และปลูกฝังการเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงของไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

11  พฤศจิกายน  2562   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  ทั้ง  5  ศูนย์  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และปลูกฝังการเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงของไทย  โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้มีส่วนร่วมทดลองทำกระทงและลอยกระทงในกะละมังเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การสืบสานประเพณีไทย

11 พฤศจิกายน 2562

พต.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ได้เข้าเยี่ยมพบปะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

พต.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ได้เยี่ยมพบปะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลสบโขง และมอบไข่ไก่สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลสบโขง(บ้านแม่หลองหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

29 สิงหาคม 2562

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

20  สิงหาคม  2562

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล  งานกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  ศพด.บ้านพะเบี้ยว  และเยี่ยม  ศศช.บ้านพะเบี้ยว  หมู่  11  ตำบลสบโขง  เพื่อเข้าไปให้คำแนะนำ  ปรึกษา  นิเทศงาน  ศพด. และศึกษาข้อมูลการศึกษาและโครงการอาหารเสริมนม  ศศช.พะเบี้ยว

20 สิงหาคม 2562

ประชุมคัดเลือกสื่อสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
08 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความสะอาดในช่องปากและฟันของเด็กระดับปฐมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

         วันที่ 21 มิถุนายน  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง   อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง4 (บ้านพะเบี้ยว)  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความสะอาดในช่องปากและฟันของเด็กระดับปฐมวัย  ให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟันของลูกและผู้ปกครอง  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  องค์การบริการส่วนตำบลสบโขง

21 มิถุนายน 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง๕ (บ้านแม่หลองน้อย),องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

         วันที่ 18 มิถุนายน  2562

นายอัครพล  นพรัตน์พงษ์ไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง๕ (บ้านแม่หลองน้อย)  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย  เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียนเสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมให้ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภาวะโภชนาการในเด็ก 0 - 6 ปี  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านแม่หลองน้อย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลสบโขง

18 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th

         วันที่ 18 มิถุนายน  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง   อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง (บ้านแม่หลองหลวง)  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก  ให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองและปลอดภัยจากโรคมือ  เท้า  ปาก  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  องค์การบริการส่วนตำบลสบโขง

18 มิถุนายน 2562

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง,sobkhong.go.th
01 มกราคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)